תקנון

תקנון

תנאי שימוש ורכישה באתר מימי לוזון

ברוכה הבאה לאתר החברה מימי לוזון מרכזים קוסמטיים בע"מ ומרכז הקניות המקוון של חברת מימי לוזון מרכזים קוסמטיים בע"מ ( להלן: "החברה" ו-"אתר מימי לוזון" בהתאמה). 

בטרם תמשיכי בביצוע הרכישה באמצעות האתר או בכל פעילות אחרת באמצעות האתר, הנך נדרשת לקרוא את תנאי השימוש והרכישה בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. תנאים אלה מנוסחים בלשון נקבה אך פונים אל נשים וגברים כאחד. 

תנאי השימוש, כפי שיפורטו להלן, מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת הכניסה לאתר לרבות רכישה באמצעותו, האחריות על המוצרים המוצעים למכירה (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, מדיניות המחירים הנוהגת, באילו תנאים את רשאית לבטל עסקאות שביצעת באמצעות האתר ופרטים חיוניים נוספים. 

על מנת להמשיך בהליך הרכישה עליך לסמן את התיבה המתאימה כי קראת והנך מאשרת את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים. אם אינך מסכימה לתנאים הללו, לא תוכלי להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר. 

 1. כללי

  • אתר מימי לוזון מאפשר קישור למכון החברה לצורך זימון תורים ומהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי קוסמטיקה מקולקציית היופי של מימי לוזון ומוצרי טיפוח נוספים הנמכרים על ידי החברה, המיועדים ללקוחות מימי לוזון.
  • האתר מנוהל ומפועל על ידי מימי לוזון מרכזים קוסמטיים בע"מ מרחוב דנמרק 68- פתח תקווה. בכל שאלה הנוגעת לאתר מימי לוזון תוכלי לפנות אל שירות הלקוחות באמצעות טלפון מס' 03-9215085 או בפקס שמספרו 03-9215085 או בדואר אלקטרוני beauty@mimi-luzon.com בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ל- 18:00, וביום ו' בין השעות 08:00 ל-14:30.
  • השימוש באתר מימי לוזון מותר למחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף ו/או בכל חשבון PayPal.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר מימי לוזון בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) אם השתמשת בשירותי אתר מימי לוזון לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; (2) אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה; (3) אם את חייבת כספים לחברה או לחברות הקשורות עמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו; (4) אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • רישומי המחשב של החברה בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון מידי פעם בפעם, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר מימי לוזון וייכנסו לתוקף עם פרסומם.
  • החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.
  • החברה רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק בכל עת את מתן השירותים באמצעות האתר כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. רכישת מוצרים באתר מימי לוזון

הזמנה

 • רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות.
 • לאחר מכן תזין המזמינה בטופס מקוון המיועד לכך את פרטי המזמינה, פרטי מקבל ההזמנה וכל פרט מזהה אחר שיש בו כדי לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את מקום אליו מתבצעת מסירת ההזמנה. חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית ובלעדיהם לא תצא הזמנה אל הפועל.
 • בשלב הבא תאשר המזמינה את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסרה. על ממלאת ההזמנה למסור אך ורק פרטים מדויקים על מנת למנוע אפשרות של תקלה במשלוח.
 • מילוי פרטי המזמינה לרבות אמצעי התשלום, ייחשבו לביצוע הזמנה מחייבת (להלן: "ההזמנה"). עם קבלת ההזמנה תתבצע בדיקת פרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ורק לאחר אישור חברת האשראי או PayPal כפי שיובהר להלן, תאושר ההזמנה על ידי החברה.
 • יובהר, כי ניתן לשנות את המוצרים הנבחרים בהזמנה עד למועד ביצוע ההזמנה. כל שינוי מאוחר יותר יהיה כפוף לתנאים לביטול הזמנה המפורטים להלן.
 • חיוב הלקוחה יהיה בכפוף להימצאות המוצרים במלאי. יובהר כי החברה אינה מחויבת להחזיק מלאי של כל המוצרים אשר תמונותיהם באתר.
 • החברה רשאית בכל עת ולפי ראות עיניה, לשנות את היצע המוצרים באתר והעובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר מימי לוזון גם בעתיד.
 • אם אזל מוצר שהזמנת מהמלאי, נציג החברה ייצור עימך קשר טלפוני או באמצעות המייל והחברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי אחר. אם תתקבל הצעת החברה כאמור, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרבי לקבל את הצעת החברה, תבוטל הזמנתך וכרטיס האשראי או חשבון ה-PayPal שלך יזוכו.
 • למען הסר ספק יובהר כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר מימי לוזון.

שמירת הזמנה 

 • המוצרים שאת מעוניינת להזמין יישמרו למשך 60 דקות בעגלת הקניות באתר. לאחר 60 דקות פרטי ההזמנה לא יישמרו.
 • החברה לא תספק את המוצרים שהזמנת אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה או נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה במחשבי החברה. אם לא תתקבל פניה מהחברה, טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני, בתוך יום עסקים אחד, ממועד שליחת ההזמנה, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה כזה מומלץ כי תפני לחברה לברר את מקור התקלה.

אופן ביצוע התשלום 

 • התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון בשירות ארנק אלקטרוני כדוגמת PayPal וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום מסוים, להתיר את השימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום אחרים שהחברה תכבד.
 • לאחר הזמנת פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון ישלח אליך אישור באמצעות דואר אלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. יובהר כי אישר זה אינו מחייב לספק את המוצרים ומעיד אך ורק כי פרטי הזמנתך נקלטו.
 • מיד לאחר קליטת ההזמנה תתבצע בדיקת אמצעי התשלום ועם קבלת אישור חברת האשראי או PayPal תינתן הודעה למזמינה כי ההזמנה אושרה וחשבונך יחויב בעלות ההזמנה והשירות.   
 • בכל מקרה בו לא יתקבל אישור חברת האשראי או PayPal או כל אמצעי תשלום אחר שהיה באותה עת, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך או נציג החברה או האתר יצור אתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 • אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם וככל שהמוצר אינו נמצא במלאי החברה תשיב למזמינה סכום ששולם אם שולם לחברה ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין המוצר שאינו במלאי.
 • האחריות הינה על המזמינה להודיע לחברה בכל מקרה של חיוב בטעות על ידי חברת האשראי או PayPal, על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

אספקת המוצרים והמשלוח 

 • החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה במהירות והמוצרים ישלחו תוך 14 ימי עסקים אם נשלחה ההזמנה באמצעות דואר ישראל או תוך 7-10 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח, מיום קליטת ההזמנה ואישורה.
 • המשלוחים המבוצעים על ידי חברת משלוחים יבוצעו בהתאם לתנאי חברת המשלוחים אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבלת ההזמנה. תנאי חברת המשלוחים יחייבו את המזמינה ולמזמינה לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.
 • במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, המוצרים ישלחו בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה על ידי החברה ואינם בשליטתם. למזמינה לא תהא כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב שיבושים באספקה במקרה כאמור.
 • על המזמינה להודיע מידית לחברה אם ההזמנה, כולה או חלקה, לא סופקה בתקופת האספקה, במקרה כאמור, זמן אספקה חדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

דמי משלוח 

 • בנוסף למחיר המוצרים אשר בהזמנה, תחויב המזמינה בדמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום הליך ההזמנה בהתאם לדרך המשלוח אותה בחרה המזמינה.
 • דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין ההזמנה.
 • החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של הזמנה, כולה או חלקה, כתוצאה מכח עליון ומבלי לגרוע מהאמור, ממלחמה, מבצע צבאי, נזקי טבע, ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת החברה- כגון שביתות ו/או השבתות נמלים, השבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים או נותני שירותים אחרים הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של המוצרים.
 • במקרים בהם הזמנה, כולה או חלקה, תחזור לחברה בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידי המזמינה, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
 1. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

  • לאחר קבלת ההזמנה תוכלי להחזיר או להחליף מוצרים בהתאם למדיניות החזרת המוצרים המפורטת להלן. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, תוכלו לעשות זאת בתיאום עם נציגת החברה .
  • ביטול הזמנה ו/או החזרת מוצרים יעשו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו (להלן: "החוק"), כפי שיעודכנו מעת לעת.
  • במקרה של ביטול הזמנה לאחר שנשלח מוצר אל המזמינה, תזוכה המזמינה אך ורק לאחר קבלת המוצרים בסניף החברה, כאשר המוצר/ים הוחזרו באריזתם המקורית, כאשר המוצר שלם ואינו פגום, ללא פגיעה או נזק, ובלא שנעה בו כל שימוש. מוצר אשר יוחזר ואינו עומד בתנאי סעיף זה, לא יזכה את המזמינה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי. אם פתחת את אריזת המוצר, השתמשת בו או צרכת אותו, לא תוכלי להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום. לחברה שיקול הדעת הבלעדי באשר למצב המוצר שהוחזר.
  • לעניין פגם שנפל במוצר, במידה והמזמינה לא הודיעה לחברה על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מקבלתו, ייחשב הדבר כהודעה כי לא נפל פגם במוצר ומזמינה לא תהא כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
  • רק לאחר החזרת המוצרים לחברה בפועל, תזוכה המזמינה במחיר ששילמה עבור המוצרים שהוחזרו, לא כולל דמי המשלוח. הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או לחשבון ה-PayPal אשר באמצעותו שולמה ההזמנה, בהתאם למדיניות חברת האשראי וחברת PayPal.
  • החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים, וכן לקזז מסכום ההחזר כל סכום אשר שולם על ידי החברה בגין סליקת כרטיס האשראי. במקרה של פגם או קלקול במוצר/ים לא תחויבי בדמי ביטול, והכל בהתאם לחוק כפי שיעודכן מעת לעת.
  • מובהר ומוסכם כי מוצרים בהנחה אינם ניתנים להחזרה וכי לא יינתן החזר כספי בגין מוצר אשר לא נתנה בגינו תמורה כספית כגון מתנות. 
 1. מחירים

  • מחירי המוצרים המופיעים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
  • המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר המופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. אם עודנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, ההזמנה תחויב לפי המחירים המעודכנים. 
 1. מבצעים, הטבות והנחות

  • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. חברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  • לתשומת לבך: אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר מימי לוזון. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאית לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיי זכאית לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיי זכאית להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת, יכול שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה.
   דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות. 
 1. פרטיות

  • יובהר כי החברה אוספת מידע הכולל שם, מען, פרטי התקשרות לרבות כתובת דוא"ל לצורך אספקת שירות הרכישה באמצעות האתר או החברה, עיבוד הזמנות ומשלוחים, הזמנת מוצרים, קידום מוצרים והתקשרויות עתידיות.
  • השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש למסירת המידע והחברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המזמינה באמצעות דוא"ל ו/או פניה טלפונית ו/או פנייה בפקסימיליה למטרות קידום מכירות ושיווק, על פי דרישות הדין הרלבנטיות וכל עוד לא הודיעה המזמינה אחרת.
  • ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.
  • יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ומידע המזהה אותך אישית, אשר נרשם בעת פעילותך באתר החברה, למעט במקרים המפורטים להלן:
   • במקרה שהפרת את הוראות תנאי השימוש או כל הסכם בינך לבין החברה או אם ביצעת באמצעות אתר החברה, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;
   • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

בכל מקרה של מסירת מידע כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור.

 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.
 • הנך רשאי בכל עת לפנות לחברה בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת beauty@mimi-luzon.com ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש החברה.
 1. אחריות

  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר.
  • החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעת שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר (לרבות על ידי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות אלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו, השפעתו על המחשב המשתמש, כל נזק ו/או אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצב', תוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי אחר בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו על ידו.
  • חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר מימי לוזון, למעט מחירם, מקבלת החברה מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא (AS IS). החברה אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.
  • התמונות באתר הינן להמחשה בלבד והחברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג את המידע השלם והמקיף לגבי המוצרים והתמונות. חרף האמור, יובהר כי עלולים להופיע באתר אי דיוקים או שגיאות והחברה ו/או הנהלת באתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים או שגיאות כאמור.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכן במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים - אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה ואו מי מטעמה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
  • השירות באתר מימי לוזון באינטרנט ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מימי לוזון ו/או החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.
  • אין בהצגת הספקים והמוצרים באתר משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי האתר.
  • בכל מקרה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה ולא מעבר לכך.
  • החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של אתר מימי לוזון. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. בכל מקרה כאמו, החברה לא תישא באחריות כלשהי. 
 1. קישורים ומידע פרסומי באתר

  • במסגרת הביקור באתר מימי לוזון יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, החברה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלי לבוא לחברה ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות אתר מימי לוזון ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מהחברה או בעקבות ביקורכם באתר.
 1. קניין רוחני

  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מימי לוזון, לרבות השם "מימי לוזון" ו/או שמה של החברה ו/או פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובה הגרפי של האתר, הנתונים באתר (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר.
  • ככל שיש סימני מסחר שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה על ידי החברה ו/או באמצעות האתר, כי אז סימני המסחר הינם רכושן של אותן החברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להציג ו/או לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות ו/או טקסטים) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר מימי לוזון, ברשימות המוצרים המופיעים בה או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
  • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר מימי לוזון לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
  • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכה ("קישור עומק"), אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. החברה תהא רשאית להורות על ביטל של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובמקרה כזה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
  • אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב. 
 1. שמירה על סודיות/אבטחת מידע

  • החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור מכל משמר סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, העברת הנתונים מהאתר מתבצעת בצורה של פרוטוקול מוצפן ומאובטח SSL חברת Isracard היא החברה הסולקת את כרטיסי האשראי והסליקה נמצאת באחריותה.
  • יובהר כי החברה אינה אוגרת את מספרי כרטיס האשראי.
  • על אף האמור, במקרים אשר אינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, למזמינה או גולשת באתר, אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 1. דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר מימי לוזון והזמנתך, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז.

הנכם מוזמנים לפנות לחברה בכל שאלה ו/או הבהרה נוספים.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

הצטרפו לניוזלטר שלנו

קבלו 15% הנחה

הצטרפו לניוזלטר שלנו
קבלו 15% הנחה

כבר רשומים? התחברו

משתמש חדש / אורח

המשך בתהליך הצ’קאוט בהליך מקוצר כאורח, מבלי להיות משתמש רשום

המשך כאורח או להרשמה